สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒

02 สิงหาคม 2565